FICAK MAGÁNÓVODA és GYERMEKSTÚDIÓ - Szolnok, Rét út 1. - Telefon: 06-20-310-7599 - email :  ficakstudio@gmail.com

PROGRAMUNKRÓL ...

"Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban,

Némelyik hangja mély, a másiké magas,
Megint másik hangosan ciripel a telefondróton,
És aki csak tapsolni tud, olyan is akad."
(Margaret Martle)A felhőtlen, örömteli óvodás évek alatt a Komplex Pedagógiai Programunkkal olyan tevékenységeket kínálunk, amikkel biztosítjuk azoknak a készségeknek és képességeknek a kialakulását, amelyek alkalmassá teszik a gyermeket a sikeres iskolakezdésre és segítik az új közösségbe történő beilleszkedést.

Mi óvodapedagógusok több éves szakmai meggyőződésünkből kiindulva hirdetjük, hogy csak gyermekközpontú szemlélettel, szeretetteljes légkörben lehet a gyermeket az önmagához képest a legmagasabb szintre juttatni, hiszen minden gyermek más, amit a nevelőközösségünk természetesen fogad és tiszteletben tart.

Óvodás életkor:

A 3-6-7 éves gyermekek életkori szükségleteihez igazodva alakítottunk:

 • vegyes életkorú csoportot, ahol a gyermekek együtt nevelkednek 3-7 éves korig, leképezve a családot; testvérek, rokonok, barátok együtt járhatnak, amely biztonságot nyújt.
  (Szokások gyorsabb elsajátítása, idősebbek példát mutatnak, szokásrendre figyelmeztetnek, segítenek, a függetlenedés felgyorsul.)

 • rugalmas, folyamatos napirendet, amelynek keretében mindenki egyéni igénye, fejlődési üteme szerint élheti mindennapjait; a legtöbb időt a játékra fordítjuk;

 • kötetlen és kötött foglalkoztatási formát, ami biztosítja, hogy minden hozzánk járó gyermek érdeklődése, aktivitása, képességei szerint kapcsolódjon be a tevékenységekbe.

 • Ezek az elemek alapot adnak ahhoz, hogy minden gyermek érzelmileg biztonságban érezze magát a közösségben, kibontakozhasson önállósága, önérvényesítése.

  A játék felfedező, örömteli tanulás:

  Óvodás korban a tanulás és a játék nem különülnek el egymástól. A gyermek úgy tanul, hogy játszik és úgy játszik, hogy tanul.

  Célunk az, hogy a játéknak csak fantáziánk szabjon gátat!

 • az óvodás gyermek legfontosabb tevékenysége a játék, mely "szent és sérthetetlen"
 • a játék mindent tartalmaz, amire nekik szükségük van személyiségük fejlődéséhez
 • a játékban van tanulás, öröm, bánat, és fejlesztés
 • a játék lehet magányos és társas
 • fontos, hogy a pedagógus nem játszatja a gyermeket, hanem vele játszik
 • programunkkal a természetes módon meglévő gyermeki kíváncsiság kiaknázására törekszünk, hogy a tanulás folyamata személyre szabott, örömteli és természetes legyen
 • a tanulás színterei változatosak, eszköztára pedig gyakorlatilag végtelen
 • Egyéni bánásmód:

  Mindannyian mások vagyunk, egymáshoz képest- ennek figyelembevételével törekszünk arra, hogy minden gyermekünk a neki legmegfelelőbb bánásmódban részesüljön- életkorra, nemre, képességre való tekintet nélkül.

  Óvodánkban az egyéni fejlesztés fontos pillére a lovaglás, amely az alábbi területen használható sikeresen:
 • mozgásfejlesztés
 • pszichés problémák (szorongás, depresszió, félelem oldása, stb.)
 • beszédfejlődési zavarok
 • neurológiai problémák
 • magatartásproblémák
 • figyelemzavar
 • tanulási nehézségek
 • társas kapcsolatok javítása


 • A gyermekekkel szakképzett lovas edző foglalkozik, amelyhez a védőfelszerelést mi biztosítjuk gyermekének.

  A minden érzékszervre ható tanulást a következő tanulási formákkal biztosítjuk:


 • Az óvónő által kezdeményezett, a gyermeki kíváncsiságot kielégítő tevékenységekben megvalósuló tanulás.
 • A gyermeki kérdésekre és válaszokra épülő ismeretszerzés.
 • A gyakorlati probléma és feladatmegoldás.


 • Színterei:

  Mozgás:
  Rendszeres mozgással az egészséges életvitel kialakítása, melyet a jól felszerelt mozgásos szoba, valamint az udvaron elhelyezett változatos, minden igényt kielégítő mozgásfejlesztő játékeszközök biztosítanak. A szabadban különböző burkolatú területeket alakítottunk ki (füves, homokos, betonos), melyek minden évszakban lehetőséget nyújtanak a változatos játékra, tevékenységre.

  Ének-zene tánc: A dal, a zene nemcsak megszépíti, megszínesíti a hétköznapokat, hanem lehetőséget is ad az érzelmek intenzív kiélésére. Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét, és fejlődnek zenei képességeik.

  Vers-mese: Átszövi mindennapjainkat, a tanulás páratlan lehetősége. A mese pihentet, szórakoztat, táplálja a képzeletet, segít az élmények feldolgozásában, igazságot, bölcsességet, erkölcsi hitvallást fejez ki.

  Rajzolás, mintázás, kézi munka: A gyermeki élmény és fantáziavilágnak képi, szabad önkifejezése. Gazdag eszköztárunk az egész nap folyamán biztosítja a tevékenység lehetőségét, a különböző eszközökkel és technikákkal való megismerkedést.

  A külső világ tevékeny megismerése: Változatos tevékenységformákon keresztül szereznek óvodásaink tapasztalatokat az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. Természetes környezetben megfigyeléseket végzünk, mellyel a természetbarát magatartás megalapozását biztosítjuk. Az óvoda udvarán kialakított veteményeskertben a gyermekeknek lehetőségük van a folyamatos tevékenykedésre.

  Óvodásaink minden évszakban változatos programokon vesznek részt, rendszeresen szervezünk kirándulásokat, könyvtár és színházlátogatást.

  Angol:
  Az angol nyelv játékos tanítása szolgáltatásként működik óvodánkban heti két alkalommal, külön díjazás nélkül a következő célból:

 • Az angol nyelv iránti érdeklődés felkeltése.
 • Örömteli nyelvtanuláson keresztül az érdeklődés fenntartása.
 • Nyelvi ismeretek játékon alapuló gyakorlati elsajátítása.
 • Sikerélmény nyújtása, amely motiválja a későbbi nyelvtanulást.
 • Óvodánkban fontosnak tartjuk a családokkal a nyílt, őszinte és együttműködő kapcsolat kialakítását.

  Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, annak eredményessége a család szokásrendszerének szűrőjén keresztül érvényesül, tehát a gyermek fejlődése e kettő összhangján múlik.
  A család és óvoda, a két nevelési tér - a nevelés két alapvető, legerősebb, leghatékonyabb tényezője -közös nevezőjének megtalálására törekszünk.


  Pszichológiai tanácsadás

  Csécsiné Nagy Zsuzsanna - gyógypedagógus, egészségfejlesztő szakpszichológus - Tel.:06-70-3615446

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pappné Makóczki Marianna - gyógypedagógus, krízistanácsadó szakpszichológus,gyermekvédelmi szakértő
  Tel.:06-20-3132317

  Rendelésemen szeretettel várom mindazokat a felnőtteket, gyermekeket, akik egyedi lelki problémákkal (pl. depresszió, pánik, fóbia, konfliktus és krízishelyzetek), makacs testi tünetekkel, párkapcsolati, életvezetési, gyermeknevelési problémákkal küzdenek, vagy csak általában a létezéssel, és az önismeret útjával kapcsolatos kérdéseket szeretnék valakivel megbeszélni.